Nieuwe film (6) (3).Film_Snapshot.jpg

Liturgie voor Zondag 4 december Noordhorn

Morgendienst:

 

Voorganger Ds. M. Krooneman.
Ps. 33:7
Ps. 24:1
Ps. 119:45
Ps. 56:5
Gz. 178:3
Gz. 426:1,4,5 (WK)*
Schriftlezing: Johannes 1:1-13; Mattheüs 21:33-39
* Gz. 426:1,4,5 W


1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
Engel Gods uit Isrels oude dagen,
Zoon van ’s Vaders eeuwig welbehagen,
Dienaar van Gods hoog bevel,
Kind der maagd, Immanuel!
 
4. Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijler van de waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.
 
5. Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot uw verborgen tijd
blijft de bruid uw wederkomst verwachten,
’t einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, ’t hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.

Avonddienst:

Voorganger Ds. T. Oldenhuis.
Ps.96:1,2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Ps.96:6 en 7
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 42:1 t/m 17
Gezang 1:1 en 3
Preek
Gezang 7:2
Geloofsbelijdenis
Ps.75:1
Ps.97:6

Klantlogo-Protestantse-Kerk-web.png