top of page

ANBI Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum

ANBI Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum

Algemene gegevens Hervormde Gemeente Noordhorn-Saaksum behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 

Naam ANBI: Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum

RSIN/Fiscaal nummer: 824382213

Adres: Torenpad 1

Postcode: 9804 PV

Plaats: Noordhorn

Postadres: Torenpad 1

Postcode: 9804 PV

Plaats: Noordhorn

  
De Hervormde Gemeente Noordhorn en de Hervormde Gemeente Saaksum vormen gezamenlijk de Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum. Onlangs heeft de (kerkvoogdij van de) Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum een nieuw RSIN ontvangen van de belastingdienst. Dit RSIN nummer is: 824382213.

De Streekgemeente is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum.
 
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad elf leden; één predikant, vijf ouderlingen, drie diakenen en twee ouderling-kerkrentmeesters, deze worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de Streekgemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
 
Op de website http://www.hervormdnoordhorn.nl/beleidsplanvindt u het beleidsplan 2016-2019 van onze gemeente. In hoofdstuk IV van dit document wordt de kerkvoogdij behandeld.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Alleen de predikant is in loondienst. De overige functies worden door vrijwilligers verricht. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Op onderstaande link kunt u de Baten en Lasten zien van de Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum

 

 

 

 

 

 

ANBI Diaconie

ANBI Diaconie

ANBI pagina van de Hervormde gemeente Noordhorn-Saaksum.

Naam:             Diaconie van de Hervormde gemeente Noordhorn-Saaksum te Noordhorn

tel.nr.               06-15637710

Fiscaal nr.       813 612 809

Nr. Kvk.

Website adres:www.hervormdnoordhorn.nl/anbi

E-mail:            diaconienoordhorn@gmail.com

Adres:             Torenpad 1

Postcode :      9804 PV

Plaats:             Noordhorn

Postadres:      Klinckemalaan 16

Postcode:        Zuidhorn

De hervormde gemeente te Noordhorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de protestantse kerk staat dit in de ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kerkenhuizen.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9)

  1. Doelstelling/visie.

 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

 

Op de website www.hervormdnoordhorn.nl vindt u het beleidsplan 2020-2024 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de

voorgenomen bestedingen van het verslagjaar

 

.De BATEN en LASTEN van de Diaconie van de Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum kunt u zien door te klikken op onderstaande link.

 

 

ANBI Stichting tot Behoud van de Nederlands Hervormde Kerk te Noordhorn

ANBI Stichting tot Behoud van de Nederlands Hervormde Kerk te Noordhorn

Gegevens
Naam Stichting: Stichting tot Behoud van de Nederlands Hervormde Kerk te Noordhorn
RSIN nummer: 8160.44.417
Adres:  Havenstraat 8
Postcode: 9842 PN
Plaats: Niezijl
Land: Nederland
 
Beleid
Doelstelling
Kernprincipes en doelen: Het behoud van het eeuwenoude en monumentale Nederlands Hervormde kerkgebouw van Noordhorn en het antieke deel van het interieur alsmede het orgel in het kerkgebouw.
Geen winstoogmerk.
 
Beleidsplan
De Stichting tracht deze doelstelling te bereiken door het werven van financiele middelen door het mede-organiseren van een jaarlijkse rommelmarkt en het ophalen van oud papier. Dit in samenwerking met de Hervormde gemeente Noordhorn.
Verder worden ook de donaties, giften en schenkingen voor dit doel gebruikt.
 
Bestuur
Voorzitter:                              
Dhr. W. Telintel

De Wieren 52

9866 TP Lutjegast

tel. 06-23371122
 
Secretaris:               
Dhr. L. Terpstra
Rikkerdaweg 38
9884 PB Niehove
Tel: 0594-591933
        
Penningmeester:
Dhr. H.C.Weststrate

Nijenoertweg 42

9351HT Leek

Tel. 06-21373941
 
Beloningsbeleid
De Stichting kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.
 
Activiteiten
Vanwege de goede staat van onderhoud van het kerkgebouw zijn grote reparaties nog steeds niet nodig geweest. Monumentenwacht controleert elke tweejaar de staat van het gebouw.
Er wordt volstaan met het reguliere onderhoud. Afgelopen tijd heeft reparatie van het riool plaats gevonden. Verder is de bestrating aangepakt.
Het voegwerk aan het dak en gevelranden staan gepland voor dit jaar.


 

Financiële rapportage 2023:

 

Bankkosten                       € -223.89 
Giften                                 € 3,303.66 
Donaties                            € 714.45 
Verzekering                      € -1,732.72 
Monumentenwacht        € -40.00 
Subsidie                            € 6,987.00 
Onderhoud Orgel            € -254.34 
Rommelmarkt                  € 4,250.00 
Corr. Monum. Saaksum  € 501.50 
Resultaat belegging       € 161.16 
   
Resultaat 2023                 € 13,666.82 
   
Vermogen (excl. restauratiefonds)  € 123,701.41 
   
Reservering subsidie restauratiefonds 2021     € 6,987.00 
Reservering subisdie restauratiefonds 2022     € -1,466.27 
Reservering subsidie restauratiefonds 2023     € 6,810.40 


 
Donaties:


Indien u donateur wenst te worden kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of per email: hcweststrate@hotmail.com
Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer (IBAN): NL51RABO0375858423 t.n.v. Stichting Behoud Herv Kerk Noordhorn
 


 

bottom of page