WELKOM WELKOM

We heten u van harte welkom op onze site waarop we u op de hoogte proberen te houden van het wel en wee in de gemeente.

EREDIENSTEN I.V.M. CORONA-MAATREGELEN
 

30 januari 2021

Kerk-zijn in coronatijd

Het zijn moeilijke tijden, voor het gemeenteleven in zijn totaliteit, maar ook om als kerkenraad leiding te geven en de juiste beslissingen te nemen. Constant moet er een afweging gemaakt worden tussen enerzijds het belang van een minimale verspreiding van het coronavirus, en anderzijds het belang van de dienst aan de Heere God. Het een vergt zo min mogelijk contacten aan te gaan, het andere gaat juist om het samenkomen in Gods huis. We proberen als broeders in wijsheid die afweging te maken, met het heil van heel de gemeente en de eer van God op het oog. Natuurlijk begrijpen we dat er in de gemeente verschillende gedachten leven over hoe we als kerk ons in deze tijd dienen op te stellen, en die verschillen zijn er ook binnen de kerkenraad. Dat mag ook, als we elkaar maar in liefde vasthouden.
               Concreet willen we hier de beslissingen nog eens op een rij zetten. Alle doordeweekse activiteiten worden in principe tot nader order afgelast. Wat betreft het verenigingswerk kijken we bij evt. versoepelingen wat er weer mogelijk is. In het jeugdwerk volgen we het overheidsbeleid betreft basis- en voortgezet onderwijs. De catechese proberen we deels online gestalte te gaan geven. Wat betreft de erediensten zijn we dankbaar dat we als gemeente nog kunnen samenkomen op zondag, al is het in zeer aangepaste en afgeschaalde vorm. Vooral gezinnen (met jonge kinderen en/of tieners) en alleenstaanden geven aan de mogelijkheid om eenmaal per zondag samen te kunnen komen heel belangrijk te vinden.

Ten slotte, zoals we al vaak gemerkt hebben: in deze tijd kunnen er snel dingen veranderen, waardoor het beleid weer moet worden aangepast. Dat zult u dan t.z.t. vanzelf merken. Jakobus 1:5 zegt: ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.’ Bidt u, bid jij met en voor ons om die wijsheid?17 december 2020

Erediensten Noordhorn
N.a.v. de verscherpte maatregelen van afgelopen week heeft de kerkenraad besloten de erediensten in fysieke vorm verder af te schalen. In zowel de kerk als De Wegwijzer worden minder mensen uitgenodigd dan voorheen, namelijk 2 groepen per locatie per dienst. Hiermee blijven we ruim onder het aantal van 30 mensen per dienst, zoals door de PKN als maximum is geadviseerd voor fysieke bijeenkomsten. Voor onze gemeente betekent dit dat iedereen die zich heeft aangemeld één keer per zondag een eredienst kan bijwonen, hetzij in de kerk hetzij in de Wegwijzer. Kinderoppas blijft aanwezig in de morgendiensten. Verder adviseren we bij alle bewegingen in de binnenruimte (voor en na de dienst) zoveel mogelijk een mondkapje te dragen. Uiteraard gelden alle andere maatregelen (zie hieronder) nog steeds, en er wordt niet live gezongen. Op deze manier hopen we dat de erediensten op een veilige manier voortgang kunnen vinden.

Als u zich hebt aangemeld om de diensten bij te wonen krijgt u, net als tot nog toe gebruikelijk, in de loop van de week een mail met een uitnodiging. Wilt u zich aanmelden voor de erediensten? Dat kan bij de coördinator, ouderling-kerkrentmeester R. Koopman: eredienstnoordhorn@gmail.com / 0594-591410.

Alle erediensten zijn ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn. Wilt u, mogelijk naar aanleiding van een dienst, contact met onze predikant ds. M. Krooneman, schroom dan niet: predikantnoordhorn@gmail.com / 0594-528891.

Erediensten Saaksum
Omdat het aantal vaste bezoekers van de diensten in Saaksum klein is en past binnen het huidige advies, blijven de diensten voortgang vinden op de tot nu toe gebruikelijke manier.

Andere kerkelijke activiteiten
Behalve de erediensten worden andere kerkelijke activiteiten afgelast gedurende de huidige lockdown. Dat betekent dat er in ieder geval tot en met 19 januari geen catechese, kringen en verenigingen worden gehouden. Na deze datum hopen we dat er meer kan.

Laten we het juist in deze tijd verwachten van de HEERE onze God Die heel het wereldgebeuren en ook ons persoonlijke leven in Zijn trouwe vaderhanden houdt.

---

Maatregelen tijdens de erediensten
Om alles in goede orde en veilig te laten verlopen heeft de kerkenraad het volgende besloten:

  • Behalve wanneer men tot hetzelfde huishouden behoort houdt ieder 1,5 meter afstand tot anderen.

  • Mensen in de risicogroep (ouderen, kwetsbaren) wordt geadviseerd te overwegen of kerkbezoek verstandig is. Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis.

  • In de morgendiensten in Noordhorn is er kinderoppas aanwezig in De Wegwijzer.

  • Zorg dat u als bezoeker ruim op tijd aanwezig bent, want het op een goede manier vullen van de kerkzaal kost meer tijd dan gebruikelijk. Om dit in goede banen te leiden zijn er coördinatoren in de kerk aanwezig.

  • Het toilet wordt in principe niet gebruikt, evenals de garderobe. Houdt u uw eventuele jas aan, of leg hem in de bank voor of achter u (daar is nu ruimte genoeg).

  • Voor psalm- en gezangboeken en bijbels geldt hetzelfde: neem die zoveel mogelijk mee van thuis. Voor wie er geen heeft liggen in de kerk exemplaren, in twee aparte dozen voor de morgen- en avonddienst, zodat elk boek slechts eenmaal per zondag wordt gebruikt.

  • Er wordt niet gezongen in de erediensten. In plaats daarvan worden er opnames afgespeeld van eerder gehouden samenzang. Zo klinkt toch de tekst van psalmen en gezangen, terwijl het risico op verspreiding van het virus door live samenzang wordt beperkt.

  • Er wordt in de diensten voorlopig niet gecollecteerd. De gemeente wordt opgeroepen haar gaven te (blijven) geven via de rekeningnummers van kerkvoogdij (NL70 RABO 03758 29660) en diaconie (NL72 RABO 03758 04404).

  • Na de dienst wordt de kerkzaal van achteruit weer leeggemaakt. Verlaat uw bank pas als de banken achter u leeg zijn en volg de aanwijzingen van de coördinatoren op.


 

terug