Onze diensten Onze diensten
Wekelijks wordt er tweemaal een eredienst gehouden om 9:30 uur en om 19:00 uur. Hier kunt u lezen wanneer de diensten op bijzondere dagen gehouden worden.

FEESTDAGEN
Op tweede feestdagen is er alleen ’s morgens om 9.30 uur dienst. Meestal is dit een zangdienst.
 
Bid- en dankdag ’s avonds om 19.30 uur;
Hemelvaartsdag ’s morgens om 9.30 uur;
Oudejaarsavond ’s avonds om 19.30 uur;
Nieuwjaarsmorgen ’s morgens om 9.30 uur;
Goede Vrijdag ’s avonds om 19.30 uur, waarbij het Heilig Avondmaal gevierd wordt.
 
HEILIGE DOOP
De bediening van de Heilige Doop vindt plaats op verzoek van de ouders in overleg met de predikant. Voorafgaand aan de doopbediening zal er een doopgesprek plaatsvinden tussen de doopouders, de predikant en (wijk)ouderling.
 
HEILIG AVONDMAAL
Het Heilig Avondmaal wordt in de regel vier maal per jaar in het midden van de gemeente gevierd, waarvan één keer op Goede Vrijdag in de avonddienst. Op de zondag voorafgaand aan de viering van het Avondmaal wordt in één van de diensten (doorgaans de morgendienst) voorbereiding gehouden. Tijdens deze dienst wordt ook het eerste deel van het Avondmaalsformulier gelezen aan de hand van de hertaling liturgische formulieren. De viering van het sacrament van het Heilig Avondmaal heeft plaats in de daaropvolgende morgendienst. Aansluitend vindt ook de viering van het huisavondmaal plaats. De dankzegging vindt in de avonddienst plaats. Aan de viering van het Heilig Avondmaal gaat een week van voorbereiding vooraf. Naast de voorbereidingsdienst op zondag is er ook een samenkomst op een doordeweekse avond. Deze avond is bedoeld voor de hele gemeente, voor avondmaalgangers en niet-avondmaalgangers. De avonden beginnen op 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur. In de week tussen voorbereiding en bediening wordt er door de kerkenraad Censura Morem gehouden. Plaats en tijd worden in de voorbereidingsdienst afgekondigd.
 
HUWELIJKSBEVESTIGING
Wanneer men zijn/haar huwelijk kerkelijk wil laten bevestigen, stelle men zich tijdig in verbinding met de predikant. Graag vóór dat u de datum op het gemeentehuis afspreekt. De predikant zal dan gelijk een afspraak maken voor een gesprek met het bruidspaar.
 
FAMILIE-OMSTANDIGHEDEN
Onze gemeente is aangesloten bij de SMRA (Stichting Mechanische Registratie en Administratie te Delft). Dit houdt ondermeer in dat wijzigingen zoals verhuizing, huwelijk, geboorte e.d. dienen te worden doorgegeven. U kunt hieraan meewerken door bovengenoemde mutaties zo spoedig mogelijk door te geven aan het kerkelijk bureau t.a.v. dhr. A.P. Verbree kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn. Telefoon 0594 506075 Email nohosaak@gmail.com
 
Doop, Openbare belijdenis en overlijden worden de kerkenraad doorgegeven aan de SMRA. Het tijdig doorgeven van wijzigingen bevordert dat ons kaartsysteem zo actueel mogelijk blijft!
 
Naast deze landelijke administratie blijft als vanzelf de predikant/kerkenraad graag op de hoogte met het wel en wee van de gemeente. Daarom het vriendelijke doch dringende verzoek om ziekte, ziekenhuisopname en andere zorgelijke familie- of persoonlijke omstandigheden door te geven aan de predikant en/of wijkouderling.
terug